კონსულტაცია

ენთები მარტივად და თქვენთვის გასაგებ ენაზე გაგარკვევენ საგადასახადო და სააღრიცხვო საკითხებში. ბიზნესის განვითარების საწყის ეტაპზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორი ინფორმაციის მიღება, რათა სწორად დაიგეგმოს ბიზნეს პროცესები

ჩვენი მომსახურება

ფინანსური და საგადასახადო კონსულტაციები
კონსულტაცია პირველადი დოკუმენტების წარმოებაზე
ბიზნეს პროცესების დალაგება
ინფორმირება კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ