ბუღალტრული სერვისები

ბუღალტრული სერვისები

ნებისმიერ სფეროში მოღვაწე კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია რომ დალაგებული ჰქონდეს ორგანიზაციის ბუღალტრული მხარე. კერძოდ, კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვა უნდა ფუნქციონირებდეს გამართულად, რათა კომპანიამ შეძლოს საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება, საჭირო ინფორმაციის ამოღება და გაანალიზება, რეპორტების დროულად და ხარისხიანად მომზადება, ფინანსური მდგომარეობის გაანალიზება და სხვა. ხანდახან კომპანიებს აჰყავთ შიდა ბუღალტრები, თუმცა ხშირ შემთხვევაში კომპანიები მიმართავენ ბუღალტრული სერვისების აუთსორსინგს, რაც მათ მთელ რიგ უპირატესობებს სთავაზობს.

ბუღალტრული სერვისები ფართო ცნებაა და მასში როგორც წესი იგულისხმება შემდეგი მომსახურებები:

  • საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება – მოიცავს კომპანიის მიერ შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე მონაცემების შაბლონურად ატვირთვას, რის საფუძველზეც დაანგარიშდება და იხდება სხვადასხვა გადასახადები (დღგ, საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი და სხვა)
  • პირველადი დოკუმენტების შექმნა – მოიცავს კომპანიის მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებული დოკუმენტების მომზადებას. მაგალითად პროდუქტის ან მომსახურების რეალიზაციის შემთხვევაში მზადდება ინვოისები და ფაქტურები.
  • ინფორმაციის ბუღალტრულ პროგრამაში გატარება – ინფორმაცია იმ ტრანზაქციების შესახებ, რომელთაც ახორციელებს კომპანია, სხვადასხვა წყაროების საშუალებით, გადაეცემა ბუღალტერს, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ტრანზაქციების ბუღალტრულ პროგრამაში აღრიცხვასა და დადოკუმენტირებას.
  • დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის შექმნა – იმისათვის რათა უზრუნველყოფილი იყოს დოკუმენტების მარტივად ხელმისაწვდომობა, ხშირად იქმნება დოკუმენტების ელექტრონული ბაზა. მონაცემთა დაკარგვისგან დაზღვევის მიზნით, როგორც წესი ხდება დოკუმენტების ელექტრონული ბაზების დაბექაფება, რაც ფაილების სარეზერვო (ალტერნატიულ) ელექტრონულ საცავში შენახვას გულისხმობს.
  • კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საკითხებში – მოიცავს ნებისმიერი ტიპის კონსულტაციას რაც დაკავშირებულია ბუღალტრულ და საგადასახადო საკითხებთან. მაგალითად, კომპანიის დამფუძნებელს ან მენეჯერს შესაძლოა განზრახული ჰქონდეს მსხვილი ტრანზაქციის განხორციელება. მის განხორციელებამდე მან შესაძლოა კონსულტაცია გაიაროს ბუღალტერთან და საგადასახადო ექსპერტთან, რათა იცოდეს ამ ტრანზაქციის ეფექტი კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობასა და ფულად სახსრებზე.

საგადასახადო დეკლარაციების მნიშვნელობა

ნებისმიერი კომპანიისთვის საგადასახადო დეკლარაციების ხარისხიანი და დროული წარდგენა ერთერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესია. დაგვიანებული ან უხარისხო საგადასახადო დეკლარაციები, ხშირ შემთხვევაში, იწვევს მნიშნელოვან ჯარიმებს საგადასახადო ორგანოს მხრიდან. აღნიშნული ჯარიმები ხშირად გამხდარა ახალგაზრდა და პერსპექტიული კომპანიების გაკოტრების მიზეზი ფუნქციონირების ადრეულ ეტაპზე. სწორედ ამიტომ, ბუღალტრული სერვისების მიღება უნდა მოხდეს კვალიფიციური კომპანიისგან, რომელიც მოახდენს ამ რისკების მინიმიზებასა და დაზღვევას. საგადასახადო დეკლარაციების ხარისხი დამოკიდებულია ბუღალტრული აღრიცხვის სიზუსტესა და დროულობაზე.

ელექტრონული ბაზების საჭიროება

ინფორმაციის ბუღალტრულ პროგრამაში გატარება და დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის შექმნა აუცილებელია რათა კომპანიას გააჩნდეს ისტორიული ფინანსური მონაცემებისა და დოკუმენტების ელექტრონული საცავი. ეს საჭიროა როგორც კომპანიის შიდა მოხმარების მიზნებისთვის, ისე გარე მომხმარებლებისთვისაც, როგორებიცაა, მაგალითად, საგადასახადო ორგანო და ბანკი.

სხვა ბუღალტრული სერვისები

ბუღალტრული სერვისები ასევე შესაძლოა მოიცავდეს ძველი პერიოდების აღრიცხვის გასწორებასა და ყოველთვიური, ყოველკვირეული, ყოველდღიური ან ყოველწლიური რეპორტების მომზადებას. ძველი პერიოდების აღრიცხვის გასწორების საჭიროება დგება მაშინ თუ კომპანია უხარისხოდ ან არასრულფასოვნად აწარმოებდა ბუღალტრულ აღრიცხვას. აღნიშნული პრობლემა წარმოიქმნება იმ შემთხვევაში როცა ბუღალტრული სერვისების მიღება ხდება არაკვალიფიციური კადრისგან ან კომპანიისგან.

ფინანსური ინფორმაციის თანამედროვე ბუღალტრულ პროგრამაში აღრიცხვა მნიშვნელოვნად ამარტივებს რეპორტების მომზადების პროცესს. ბუღალტრული პროგრამის გამართული ფუნქციონალი მაღალი ხარისხის დეკლარაციებისა და ფინანსური რეპორტების მომზადების საწინდარია. ორგანიზაციაში ბუღალტრული აღრიცხვის გამართული ფუნქციონირება კომპანიის მენეჯერებს აძლევს საშუალებას გაანალიზონ პროცესები და მიიღონ დროული და ეფექტური გადაწყვეტილებები.

ბუღალტრული სერვისების აუთსორსინგი

თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ბუღალტრული სერვისების აუთსორსინგი. აღნიშნული განპირობებულია იმით რომ აუთსორსინგი უფრო იაფი ჯდება ვიდრე შიდა ბუღალტრის აყვანა. ბუღალტრულ კომპანიებს მომსახურების დაბალი ფასის დაწესების საშუალებას აძლევს ავტომატიზებული პროცესები და თანამედროვე ბუღალტრული და საკომუნიკაციო სისტემები. აღნიშნული ზრდის ეფექტურობას და შესაბამისად ამცირებს ბუღალტრული კომპანიის ხარჯებს. გარდა ამისა, ხშირ შემთხვევაში, ბუღალტრული სერვისების აუთსორსინგისას აღრიცხვის ხარისხი უკეთესია ვიდრე შიდა ბუღალტრის აყვანის შემთხვევაში. თანამედროვე ბუღალტრულ კომპანიებში მუდმივად ხორციელდება ხარისხის მონიტორინგი და ხდება კადრების კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლება ტრენინგებისა და ტესტირებების გზით.

დახმარება?